BÜRO MEMURU
AHMET BİLAL GÜLENÇ
Manyas Meslek Yüksekokulu
  • E-Posta: agulenc@bandirma.edu.tr
  • Tel.: +90 266 606 8276
  • Dahili: 8276
Detay
 
HİZMETLİ
ALİ KONUKTAR
Manyas Meslek Yüksekokulu
  • E-Posta: akonuktar@bandirma.edu.tr
Detay